Regulamin

Regulamin www.cosniecos.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy cosniecos.pl, działający pod adresem www.cosniecos.pl (dalej zwany Sprzedawcą), jest prowadzony przez Pracownia Twórcza Coś nie Coś Bartosz Szymanik z siedzibą w Lesku, ul. Przemysłowa 14. NIP: 688-122-49-19, Regon: 180077365.

Pod pojęciem towaru rozumie się obrazy świecące oraz inne prace dostępne u Sprzedawcy prezentowane na stronie internetowej www.cosniecos.pl.

Towary prezentowane przez Sprzedawcę nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Zasady składania zamówień

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.

Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.cosniecos.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

Jeżeli towar nie jest dostępny, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego. Sprzedawca ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar, Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.

W przypadku czasowej niedostępności towaru, Sprzedawca może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Sprzedawcy do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

Zamówienia można również składać:

 poprzez stronę internetową www.cosniecos.pl

– pocztą elektroniczną: kontakt@cosniecos.pl

– pisemnie na adres: Pracownia Twórcza Coś nie Coś, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko

 

§ 3. Cena towaru

Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć w dziale – „Wysyłki i zwroty”.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

 § 4. Formy płatności

Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:

– przelewem na rachunek bankowy nr 40 1240 1138 1111 0010 9613 6381,

przelewem za pośrednictwem systemu PayU.com

– kartą debetową lub kredytową,

– kontem PayPal

Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć w dziale – „Płatność”.

 

 

§ 5. Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę wysyłane jest w formie wiadomości e-mailowej.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

– w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową – z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedającego, wskazanym w § 4.

 

Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy każdym towarze. Termin ten obejmuje czas, który upływa – od przyjęcia zamówienia do realizacji – do wysłania towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Zamówienie może zostać zmodyfikowane/ anulowane telefonicznie pod numerem +48 691 769 704 w ciągu 12 godzin od złożenia zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało zrealizowane (tj. przekazane do wysyłki).

Sprzedawca realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Sprzedawca realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

W razie potrzeby Sprzedawca wystawia fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu u Sprzedawcy, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny.

Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany i nie jest produktem personalizowanym.

Za produkty personalizowane uznawane są takie obrazy, na których umieszczono osobiste informacje tj. imię, datę, życzenia itp. Obrazy z literami, cyframi, słowami, kształtami itp. nie są traktowane jako przedmioty personalizowane i mogą zostać zwrócone w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny.

Uprawnienie powyższe przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Zwracany towar należy przesłać pod adres: Pracownia Twórcza Coś nie Coś, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko. Jeżeli jest taka możliwość, razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.

Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Pieniądze zostaną zwrócone nie później niż 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę przesyłki, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

 

§ 7. Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru pod adres: Pracownia Twórcza Coś nie Coś, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko z dopiskiem „REKLAMACJA”, wraz z dowodem zakupu oraz z pisemnym wskazaniem przyczyny zwrotu.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład), zwróci należność za towar podlegający reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub zaproponuje inne spośród dostępnych u Sprzedawcy towarów. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

Dokonując zakupu u Sprzedawcy, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest Pracownia Twórcza Coś nie Coś.

Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby opis prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2017r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.cosniecos.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.